Revac Specialistische Technieken BV heeft een paalsysteem ontwikkeld voor funderingsherstel, dat wordt toegepast onder bouwmuren of vloeren van bestaande bouwwerken. Het systeem bestaat uit stalen buispalen samengevoegd uit korte paalsegmenten. Het eerste segment heeft een paalvoet. De palen worden met een hydraulische vijzel naar de dragende zandlaag gedrukt. In beginsel fungeert hierbij de te funderen bouwconstructie als ballast. De palen worden “sondeer-buispaal” ofwel Sobu-palen® genoemd, omdat de weerstand tijdens het drukken wordt geregistreerd, waardoor per paal een “sondering” beschikbaar komt.
funderingsherstel

De Sobu-palen® kunnen worden toegepast bij bouwwerken die op staal zijn gefundeerd en die om welke reden dan ook op palen gefundeerd moeten worden. De redenen kunnen zijn; verzakkingen, voorkoming van verzakkingen t.g.v. belendende bouwactiviteiten, recht zetten van scheef gezakte bouwwerken en versterking c.q. verzwaring van de fundering vanwege hogere belastingen bijvoorbeeld uit een gebouwverhoging of bestemmingswijziging. Het Sobu-paal® systeem is eveneens toepasbaar, bij op palen gefundeerde bouwwerken. De redenen zijn veelal gelijk als genoemd bij funderingen op staal. Bij op palen gefundeerde bouwwerken kan hier het vervangen van in slechte staat verkerende houten paalfunderingen aan toegevoegd worden.


De Sobu-palen® worden gedrukt vanuit een stalen vijzelframe, dat vooraf in de betreffende muur of vloer is bevestigd. Wanneer de aanleg van de fundering zich beneden het grondwaterniveau bevindt wordt doorgaans naar de onderzijde van de fundering geboord, zodat geen hinder van het grondwater ondervonden wordt en bemaling overbodig is. Indien bemaling noodzakelijk wordt geacht, wordt de grondwaterstand bij voorkeur plaatselijk verlaagd. Door de geringe hoogte van het frame kan de uitvoering ook plaatsvinden in kelders en kruipruimten.

Zelfs de toepassing voor funderingsherstel vanuit vertrekken boven het begane grondniveau is mogelijk.

 
Productinformatie Sobu-palen