Berekening
funderingsherstel

Ter voorbereiding worden de plaatselijke omstandigheden vastgesteld door funderingsonderzoek, het maken van één of meer sonderingen bij voorkeur met kleefmeting, meting van de grondwaterstand en indien noodzakelijk, archief c.q tekeningenonderzoek.

Van het te (her)funderen gebouw wordt een gewichtsberekening gemaakt. Op grond van de verkregen informatie wordt het palenplan ontworpen. Bestaat de fundering uit metselwerk dat in slechte staat verkeert dan wordt de fundering vooraf versterkt door injectie met cementgrout of met een groutbalk.

 
Bij funderingsherstel worden altijd een tweetal aspecten vooraf berekend

 

1. Bepaling van de Sobu-paal® dikte

 

De dikte van de Sobu-paalbuizen wordt zo gekozen, dat aan het einde van de geplande levensduur voldoende staaldikte over is om te voldoen aan de eisen met betrekking tot uiterste grenstoestand en de gebruiksgrenstoestand.

De holle ruimte wordt geïnjecteerd met cementgrout waardoor een z.g. alkalisch milieu ontstaat en aantasting vanuit de binnenzijde geheel wordt voorkomen.

De verticale uitsparing en het boorgat worden vol gegrout, zodat de paal tot de onderkant van de bestaande fundering rondom is beschermd door cementgrout.

De overgangsconstructie wordt, voor zover deze niet wordt beschermd door cementgrout, behandeld met E-coat 609 of met thermisch verzinkte paaldelen uitgevoerd.

 

E-coat 609 is een halfharde coating op was en bitumenbasis. De coating is Veritas erkend onder nummer 901H6/07956/AO/PRSO.

 

Relevanties:

In de meeste gevallen is er geen sprake van een overgangsmilieu lucht/water doordat de grondwaterstand hoger is dan de onderkant van de fundering (= bovenkant funderingshout).

De aantasting van staal (stalen buispalen) in de grond en onder grondwater is zo gering dat deze verwaarloosd kan worden. (CUR – publicatie 166 / EAU 1996.)

De gemiddelde aantasting bedraagt ca 0.01 mm per jaar. (EAU 1996.)

 

2. Bepaling van de vijzelkracht

 

Van het bouwblok wordt een gewichtsberekening opgesteld. Van elke bouwmuur worden de paalkopbelastingen berekend.

In geval van aanvullend draagvermogen wordt op grond van de sonderingen, veld- en archiefonderzoek de waarde van het huidige draagvermogen van de oorspronkelijke paalfundering geschat. Het tekort aan draagvermogen wordt aangevuld door het inbrengen van Sobu-palen®.

 

De te realiseren vijzelkracht wordt als volgt vastgesteld:

Per bouwmuur(deel) wordt de rekenwaarde van het paaldraagvermogen berekend.

De rekenwaarde wordt vermeerderd met de te verwachten bijdrage uit negatieve kleef.

De som van rekenwaarde en negatieve kleef is de minimale vijzelkracht

 

Na het bereiken van de vijzelkracht wordt de spanning afgelaten en de volgende paal gedrukt.

Per bouwmuur(deel) wordt na het inbrengen van alle palen een blijvende voorspanning aangebracht met een grootte van de representatieve paalkopbelasting van het eigen gewicht. Hiermee wordt bereikt dat direct ontlasting van de oorspronkelijke (paal)fundering optreedt.

 

Opgemerkt zij dat,

binnen deze werkwijze niet het bereiken van een vooraf vastgesteld paalpuntniveau het doel is, maar het bereiken van de vooraf vastgestelde vijzelkracht.

binnen deze werkwijze niet het bezwijkdraagvermogen wordt voorspeld maar dat wordt aangetoond dat per paal het vereiste representatieve draagvermogen ruim aanwezig is. Dit wordt aangetoond door te drukken tot de rekenwaarde vermeerderd met de bijdrage uit negatieve kleef.

elke paal bij ingebruikname feitelijk proefbelast is met een waarde die hoger is dan de uiteindelijke gebruiksbelasting volgens de gewichtberekening.

 

Tijdens het drukken wordt het sondeerverloop geverifieerd door het meten (en registreren) van de vijzeldruk. Door het plaatsen van de paal in het hart van de bouwmuur wordt het optreden van excentriciteiten voorkomen.

Door het inklemmen van het bovenste paaleind in de bouwmuur wordt de kniklengte beperkt. Voordat het paaleind in het vijzelframe en de paalhouder door grouting is ingeklemd, is de paal door het inbrengen met een hogere vijzelbelasting dan de uiteindelijke paalkopbelasting gecontroleerd op uitknikken. Dit is een fysieke controle met een grotere kniklengte dan in de gebruiksfase.

 

Meer informatie

 

Lees meer over de toepassing van de Sobu-paal® in dit rapport.

 

Bent u geïnteresseerd in dit product? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op!

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op